Гишүүнчлэл
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.83%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.30%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.88%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.94%
Гишүүнчлэл
-2018 / 12 / 24
Зөвшөөрөл авагч, Зөвшөөрөл өгөгчийн худалдааны тэмдэг бүхий бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, борлуулах систем нь өөрийн өндөр чанартайг баталсныг харгалзан Зөвшөөрөл олгогчтой үйлдвэрлэлийн болон ажил хэргийн хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх, түүний тулд __ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх ажилд оролцох, энэ үйл ажиллагаанд Зөвшөөрөл олгогчтой үйлдвэрлэлийн арга, туршлагыг хэрэглэх, түүний техникийн тусламжыг ашиглахыг хүсч байна.
-2018 / 12 / 24
Талууд энэ асуудлын чухлыг ойлгон батлаж өөр өөртөө дараахь үүргийг хүлээн авч байна. Энэ гэрээг байгуулсанаас хойш _____ жилийн туршид “Хүлээн авагч” тал “Мэдээлэгч” талаас хүлээн авсан түүний нууцад тооцогдох мэдээллийг бусад үйлдвэр, байгууллагад, хүмүүст зарлан тараахгүй бөгөөд энэ гэрээний 1-д дурьдсан зорилтоос өөрөөр хувьдаа ашиг олохын тулд ашиглахгүй. Хүлээн авагч тал Мэдээлэгчийн нууцыг өөрийн компаний нууцын нэгэн адил задруулах, бусдад ашиглуулахаас зайлсхийн өндөр хариуцлагатай, сонор сэрэмжтэй хамгаална...
-2018 / 12 / 24
Энэхүү аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг зоогийн газрын бүх салбар нэгжид мөрдөх бөгөөд ажлын байр, тоног төхөөрөмжид засвар, өөрчлөлт орох бүрт нэмэлт өөрчлөлт оруулж баталж мөрдөх болно.
-2018 / 12 / 24
Хөдөлмөрийн дотоод журам нь ажил олгогчоос өөрийн дотоод үйл ажиллагааг зохион байгуулахтай холбогдож гарах хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах баримт бичиг байна.
-2018 / 12 / 24
Зөвлөл нь Компанийн Гүйцэтгэх захирал, Захиргаа удирдлага хүний нөөцийн хэлтэс, Үйлдвэр, Санхүү, Маркетинг борлуулалтын хэлтсийн дарга нараас бүрдэх бөгөөд тэдгээрийг захирлын тушаалаар томилж чөлөөлнө.
-2011 / 03 / 24

-2011 / 03 / 24

HR Фото