HR plus карт
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.28%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.73%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
33.00%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.95%
HR plus карт
-2008 / 10 / 12
Хүний нөөцийн менежерийн гүйцэтгэх үүрэг. Хүний нөөцийн менежментийн гол зорилго нь эрчимтэй, бүтээлч байдлыг өрнүүлэхийн тулд ажилтан ажилчдынхаа авъяас чадварыг нээн илрүүлж хөгжүүлэх явдал юм. Удирдагч хүн ажилтнууддаа зөвхөн тушаал өгөх биш харин тэдний хүчийг нэгтгэн нэг зорилгод чиглүүлэх, авъяас чадвараа нээхэд нь туслах, шинээр сэтгэгчдийг бий болгох таатай орчныг бүрдүүлэхэд ихээхэн анхаардаг байх ёстой. Хүний нөөцийн менежер нь байгууллагын бүхий л үйл ажиллагааг үр дүнтэй явуулахад шаардлагатай дотоод, гадаад нөөц бололцоог тодорхойлон, түүний зохион байгуулалтын зөв, зохистой хүрээ бий болгоход өөрт олгогдсон эрх мэдэл, боломжийг чиглүүлж ажилладаг.   

Хичээлийн тойм:
•    Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн үндсэн функцууд
•    Менежерүүдийн эрх хэмжээний асуудал
•    Захирлын эрх мэдлийн хүрээний асуудал
•    Үйл ажиллагааны бүтэц, ажил үүргийн ач холбогдлын зэрэглэл, хэмжих үзүүлэлт
-2008 / 10 / 12


Аливаа байгууллагад амжилтыг бий болгогч олон хүчин зүйл байдгийн нэг нь итгэлцэлийн тухай ойлголт юм. 21-р зууны ,,хүн хөгжвөл байгууллага хөгжинө” гэсэн менежментийн шинэ прадигм нь өнөөгийн бизнесийн болон төрийн байгууллагад өөрчлөлт шинэчлэлтийн шинэлэг асуудал болж тавигдаж байгаа ч монголын өнөөгийн нөхцөлд байгууллага, ажилтан хоорондын итгэлцлийн хүчин зүйл нь амжилтыг бий болгох нэг нөхцөл болж байна.Өөрөөр хэлбэл байгууллагын өрсөлдөх чадварын түлхүүр үзүүлэлт болж байна.
-2008 / 10 / 12

ХАНДЛАГА (Attitudes) гэдэг нь нөхцөл байдал болон бусад хүмүүсийг тааламжтай ба тааламжгүй аль нэг байдлаар үнэлэх үнэлэлт юм. Энэ нь хүн ямар нэг юмны талаар хэрхэн бодож байгаатай холбоотой. Хүн өдөр бүр өөрийн амьдрал, ажил, сургууль, хүнтэй харьцах харилцаандаа эерэг, сөрөг, тааламжтай, тааламжгүй хандлага гаргаж байдаг. Хандлага нь өдөр бүр хурдан өөрчлөгдөж хувирдаг зүйл биш. “Би ажилдаа дуртай” гэх нь уг хүний ажилдаа хандах хандлагыг илэрхийлнэ.
-2008 / 10 / 12


Байгууллагын соёлд байгууллагын ерөнхий үнэт зүйлс, баримтлах үзэл, нормууд багтдаг бөгөөд эдгээр нь ажилтанууд ба байгууллагыг нэгдмэл болгодог.
Байгууллагын соёл ажилтануудыг хөгжүүлж, байгууллагаасаа суралцах боломжийг олгож байдаг. Мөн байгууллагад өрнөж байгаа бүх үйл явцад хариуцлага хүлээлгэдэг, коммуникацийн ач холбогдлыг мэдрүүлдэг, байгууллагын тогтвортой байдал, ажлын хяналт ба нэгдмэл зорилго, чиглэлийн үндэс суурь болж байдаг.
Т. Дийл ба А. Кеннеди (T.Deal & A.Kennedy, corporate Cultures, the Rites and Rituals of Corporate Life, 1988) нарын тодорхойлсноор:
-2008 / 10 / 12
Профессор Ray Loveridge-ийн нэг ажил харж суугаад жаал жуул юм бодов.Тэрээр хөдөлмөрийн зах зээл дээрх ажиллах хүчнийг ажилтны эзэмшсэн ур чадварын төрөл, байгууллагын гаднах болон доторх хөдөлмөрийн зах зээлд эзлэх хувийн жин гэсэн 2 тэнхлэгээр тооцож үзвэл:

1. байгууллагын гаднах зах зээл дэх ахиуц үнэлэмж өндөртэй хүний нөөц
2. байгууллагын дотоод зах зээл дэх ахиуц үнэлэмж өндөртэй хүний нөөц
3. байгууллагын гаднах зах зээл дэх ахиуц үнэлэмж багатай хүний нөөц
4. байгууллагын дотоод зах зээл дэх ахиуц үнэлэмж багатай хүний нөөц гэж ангилж...
HR Фото