HR plus карт
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
10.74%
Үнэнч байдал
17.65%
Өрсөлдөх чадвар
20.88%
Бусадтай нийцэх байдал
23.09%
Гадагшаа чанар
1.03%
Ёс суртахуун
21.03%
Өөдрөг үзэл
5.59%
HR plus карт
-2008 / 10 / 12


Байгууллагын соёлд байгууллагын ерөнхий үнэт зүйлс, баримтлах үзэл, нормууд багтдаг бөгөөд эдгээр нь ажилтанууд ба байгууллагыг нэгдмэл болгодог.
Байгууллагын соёл ажилтануудыг хөгжүүлж, байгууллагаасаа суралцах боломжийг олгож байдаг. Мөн байгууллагад өрнөж байгаа бүх үйл явцад хариуцлага хүлээлгэдэг, коммуникацийн ач холбогдлыг мэдрүүлдэг, байгууллагын тогтвортой байдал, ажлын хяналт ба нэгдмэл зорилго, чиглэлийн үндэс суурь болж байдаг.
Т. Дийл ба А. Кеннеди (T.Deal & A.Kennedy, corporate Cultures, the Rites and Rituals of Corporate Life, 1988) нарын тодорхойлсноор:
-2008 / 10 / 12
Профессор Ray Loveridge-ийн нэг ажил харж суугаад жаал жуул юм бодов.Тэрээр хөдөлмөрийн зах зээл дээрх ажиллах хүчнийг ажилтны эзэмшсэн ур чадварын төрөл, байгууллагын гаднах болон доторх хөдөлмөрийн зах зээлд эзлэх хувийн жин гэсэн 2 тэнхлэгээр тооцож үзвэл:

1. байгууллагын гаднах зах зээл дэх ахиуц үнэлэмж өндөртэй хүний нөөц
2. байгууллагын дотоод зах зээл дэх ахиуц үнэлэмж өндөртэй хүний нөөц
3. байгууллагын гаднах зах зээл дэх ахиуц үнэлэмж багатай хүний нөөц
4. байгууллагын дотоод зах зээл дэх ахиуц үнэлэмж багатай хүний нөөц гэж ангилж...
HR Фото