МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
20.83%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
30.48%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.90%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.74%
МЕНЕЖМЕНТ
-2016 / 12 / 03
Ажил горилогчын анкетыг гаргацтай, бүрэн гүйцэд бөглөсөн байх шаардлагатай. Өгөгдлүүдэд бүрэн тайлбар өгч, анкетанд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Хангалтгүй мэдээлэлтэй эсвэл бүрэн бус анкетууд нь нээлттэй ажлын орон тоонд тусгагдахгүй байх үр дүнд хүрч болохыг анхаарна уу. Анкетны хуулбарыг ХАДГАЛНА уу. Бүх анкетууд заагдсан хугацаанд илгээгдсэн байх шаардлагатай.
-2016 / 11 / 07
Ажлын зорилго: Борлуулалтын нэмэгдүүлэх, худалдааг өргөжүүлэх
-2016 / 11 / 07
Ажлын зорилго: Маркетингийн болоод борлуулалтын харилцаа холбоог сайжруулж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх
-2016 / 10 / 24
Ажлын зорилго: Компаниудын компьютерийн дотоод сүлжээ, холболт, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл, шинээр барих барилгын компьютерийн системийн холболт, техник, тоног төхөөрөмжийн хангамж, ашиглалт, үйлчилгээг бүрэн хариуцаж, эвдрэл гэмтэлгүй, хэвийн ажиллагааг бүрдүүлэх. Уг мэдээлэлд МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7000-1075, 8000-1075 дугаараас лавлана уу. Ажлын байрны тодорхойлолтоо ФАЙЛ ТАТАЖ АВАХ хэсгээс авна уу.
-2016 / 10 / 24
Ажлын зорилго: Брэнд менежер нь шинээр нэвтрүүлж буй бүтээгдэхүүнийг реклам, зар сурталчилгаагаар дамжуулан хэрэглэгчдэд хүргэхэд чиглэнэ. Уг мэдээлэлд МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7000-1075, 8000-1075 дугаараас лавлана уу. Ажлын байрны тодорхойлолтоо ФАЙЛ ТАТАЖ АВАХ хэсгээс авна уу.
-2016 / 10 / 23
Ажлын зорилго: Борлуулалтын харилцаа холбоог сайжруулж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх. Уг мэдээлэлд МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7000-1075, 8000-1075 дугаараас лавлана уу. Ажлын байрны тодорхойлолтоо ФАЙЛ ТАТАЖ АВАХ хэсгээс авна уу.
-2016 / 10 / 23
Ажлын зорилго:Зах зээлийн бүтээгдэхүүн борлуулалт болон албан хаагчдыг удирдлагаар хангах; үйл ажиллагаанд нөлөөлөх, чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлох. Уг мэдээлэлд МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7000-1075, 8000-1075 дугаараас лавлана уу. Ажлын байрны тодорхойлолтоо ФАЙЛ ТАТАЖ АВАХ хэсгээс авна уу.
-2016 / 10 / 23
Ажлын зорилго:Толгой áîëîí îõèí êîìïàíèóäûí ìàðêåòèíãèéí ¿éë àæèëëàãààã ñàéæðóóëàõ, õîîðîíäûí óÿëäàà õîëáîîã õàíãàõ, áîðëóóëàëò, ¿ð àøãèéã äýýøë¿¿ëýõ. Уг мэдээлэлд МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7000-1075, 8000-1075 дугаараас лавлана уу. Ажлын байрны тодорхойлолтоо ФАЙЛ ТАТАЖ АВАХ хэсгээс авна уу.
-2016 / 10 / 23
Ажлын зорилго: Хуульчийн нарийн бичгийн үүргийг хуулийн мэргэжлийн нэр томьёог ашиглан гүйцэтгэх, хэрэглэх, үйл ажиллагаандаа хэрэглэх, баримт бичиг боловсруулах үүрэгтэй. Хуульчийн нарийн бичиг нь баримт бичиг бэлтгэх үүнд: харилцан холбоог бэхжүүлэх, дуудах хуудас, санал гомдол, санал хүсэлт. Хуулийн судалгаа хийх, үнэлэх. Уг мэдээлэлд МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7000-1075, 8000-1075 дугаараас лавлана уу. Ажлын байрны тодорхойлолтоо ФАЙЛ ТАТАЖ АВАХ хэсгээс авна уу.
HR Фото