HR plus карт
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
10.22%
Үнэнч байдал
18.22%
Өрсөлдөх чадвар
20.44%
Бусадтай нийцэх байдал
24.11%
Гадагшаа чанар
0.89%
Ёс суртахуун
20.56%
Өөдрөг үзэл
5.56%
HR Plus | Нэгтгэл
-2020 / 03 / 27
Ажлын зорилго: Аялалын болон тээврийн хэрэгслийн мэдээллээр жуулчдыг хангах, ачааны бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих. Худалдааны төлөөлөгч нь захиалга хүлээн авах, тээврийн хэрэгслийн билетийн борлуулалт хийнэ. (Уг мэдээлэлд зөвхөн МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. 7000-1075, 8000-1075, 9000-1075/)
-2020 / 02 / 26
Албан тушаал / ажлын байр/-ын зорилго: Байгууллагын гадаад болон дотоод сургалтын бүхий л үйл ажиллагааг хэвийн явуулах ... /Уг мэдээлэлд зөвхөн МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. 7000-1075, 8000-1075, 9000-1075/
-2020 / 02 / 25
Ажил үүргийн зорилго Өөрийн хариуцаж буй салбар компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг Олон улсын бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох тайлан, балансыг хугацаанд гаргах /Уг мэдээлэлд зөвхөн МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. 7000-1075, 8000-1075, 9000-1075/
-2020 / 02 / 25
Ажлын зорилго: Нягтлан бодох бүртгэлийг Олон улсын бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулах холбогдох тайлан, балансыг хугацаанд гаргах /Уг мэдээлэлд МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу./
-2020 / 02 / 25
Ажлын зорилго: Компанийн эд хөрөнгө, мөнгөн хөрөнгө, бараа материалын бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих Уг мэдээлэлд МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу.
-2020 / 02 / 25
Ажлын зорилго:Толгой болон салбар компаниудын маркетингийн үйл ажиллагааг сайжруулах, хоорондын уялдаа холбоог хангах, борлуулалт, үр ашгийг дээшлүүлэх
-2020 / 02 / 25
Ажлын зорилго: Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг үр ашигтай зохион байгуулах, удирдлагын шийдвэр гаргахад шаардлагатай санхүүгийн мэдээллээр хангах
-2020 / 02 / 01
Маягтын агуулга: Байгууллагад одоо ажиллаж байгаа ажилтнаас илүү бодит, илүү хурц санал шүүмжлэлийг ажлаас гарч буй ажилтан өгөх тохиолдол цөөнгүй байдаг. Ер гарч ажилтны саналыг сонсож, зөв шүүмжийг ажил үүргээ сайжруулахад яагаад ашиглаж яагаад болохгүй гэж ... Уг мэдээлэлд зөвхөн МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7000-1075, 8000-1075, 90001075 дугаараас лавлана уу. Хүний нөөцийн асуулга болон маягтаа ФАЙЛ ТАТАЖ АВАХ хэсгээс авна уу.
-2020 / 01 / 31
Ажлын байрны зорилго: Бизнесийн стратегийг боловсруулах, үйл ажиллагааг төлөвлөх ба хянах, нөөцийг үр дүнтэй ашиглах, гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх, үнэ цэнийг өсгөх, материаллаг хөрөнгийг хамгаалах, материаллаг бус хөрөнгийг үнэлэх, компанийн засаглал, дотоод хяналтийг хэрэгжүүлэх
HR Фото