HR plus карт
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
9.97%
Үнэнч байдал
19.52%
Өрсөлдөх чадвар
19.65%
Бусадтай нийцэх байдал
23.42%
Гадагшаа чанар
0.62%
Ёс суртахуун
21.29%
Өөдрөг үзэл
5.54%
HR Plus | Нэгтгэл
-2022 / 09 / 17
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 101-р зүйлийн 101.1 дэх заалт болон байгууллагын "Үр дүнгийн үнэлгээний журам"-ын холбогдох заалтыг үндэслэн "Урамшуулал цалин олгох тухай" тушаалыг дараах хэлбэрээр боловсруулна.
-2022 / 09 / 07
Албан тушаалын зорилго: Байгууллагын гадаад харилцааны найдвартай ажиллагааг хангах, мэдээлэлийн урсгалыг зохицуулах, ажил хэргийг шуурхай явуулах
-2022 / 09 / 02
Байгууллагын дүрмийн холбогдох заалт болон удирдлагын багийн шийдвэрийг үндэслэн "Байгууллагын бүтэц, орон тоог батлах тухай" тушаалыг дараах хэлбэрээр боловсруулна.
-2022 / 09 / 02
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43-р зүйлийн 43.1.2, холбогдох удирдлагын шийдвэрийг үндэслэн "Гүйцэтгэлийн үнэлгээний журам батлах тухай" тушаалыг дараах хэлбэрээр боловсруулна.
-2022 / 09 / 02
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйл, холбогдох удирдлагын шийдвэрийг үндэслэн "Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай" тушаалыг дараах хэлбэрээр боловсруулна.
-2022 / 09 / 02
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.2.5 дэх заалт, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын холбогдох заалтыг үндэслэн ажил олгогчийн санаачлагаар "Хөдөлмөрийн харилцааг цуцлах тухай" тушаалыг дараах хэлбэрээр боловсруулна.
-2022 / 09 / 02
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.2.2 дэх заалт, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын холбогдох заалтыг үндэслэн зөрчлийг нийт ажилтанд зарлах хэлбэрээр нээлттэй сануулж, "Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай " тушаалыг дараах хэлбэрээр боловсруулна.
-2022 / 09 / 02
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.2.1 дэх заалт, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын холбогдох заалтыг үндэслэн өөрт нь ганцаарчилсан хэлбэрээр хаалттай сануулж, "Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай " тушаалыг дараах хэлбэрээр боловсруулна.
-2022 / 09 / 01
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 79 дугаар зүйлийн 79.1 дэх заалтыг үндэслэн "Ажлаас чөлөөлөх тухай" тушаалыг дараах хэлбэрээр боловсруулна.
HR Фото