HR plus карт
Хөгжлийн нууцаас суралцъя - Та аль улсад зохион байгуулагдах хөтөлбөрийг сонирхож байна вэ?
АНУ
12.38%
ФИЛЛИПИН
1.63%
БНСУ
43.32%
ЯПОН
26.06%
БНХАУ
5.86%
СИНГАПУР
7.49%
ХОНГ КОНГ
2.93%
HR Plus | Нэгтгэл
-2023 / 05 / 09
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйл заалт, 50 дугаар зүйлийн 50.1.1 заалт, 62-р зүйл заалтыг үндэслэн "Дагалднаар ажиллуулах" тухай тушаалыг дараах хэлбэрээр боловсруулна.
-2023 / 01 / 30
Албан тушаалын зорилго: Компанийн хууль эрх зүйн асуудлаар компанийг төлөөлөх, компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэслэлийг хангана.
-2022 / 11 / 18
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт, шаардлага, дүрэм, заавар, технологийн горимыг чанд мөрдөх зорилгоор ХАБЭА-н урьдчилсан зааварчилгааг өгнө.
-2022 / 11 / 17
Загвар маягтын ашиглалт: Байгууллагын бүх шатны сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийн идэвхи, оролцоог нэмэгдүүлэх, сургалтын агуулга, чанар, сургагч багшийн ур чадварыг суралцагчаар . үнэлүүлэх зорилгоор энэхүү "Сургалтын үнэлгээний хуудас"-ыг ашиглана.
-2022 / 10 / 29
Журмын зорилго: Энэхүү журам нь Ажил олгогчийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, Ажил олгогч болон түүний Ажилтны хооронд үүсэх хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг зохицуулах суурь баримт бичиг болно.
-2022 / 10 / 28
Загвар маягтын ашиглалт: Байгууллагын дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээ болон бусад хөдөлмөрийн хэм хэмжээг зөрчсөн ажилтны зөрчлийн мэдээллийг энэхүү "Зөрчил бүртгэх хуудас"-аар баталгаажуулна.
-2022 / 10 / 28
Загвар маягтын ашиглалт: Байгууллагын үлгэр жишээ, шилдэг ажилтны зөв зан үйл, үр дүн, өндөөр бүтээмжийг нь урамшуулах шагнал урамшуулалт нэр дэвшүүлэхэд энэхүү "Байгууллагын шагналд нэр дэвшүүлэх хуудас"-ыг ашиглана.
-2022 / 10 / 27
Гэрээний зорилго: Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлд заасны дагуу Ажилтан эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээх болон Ажил олгогчид учруулсан хохирлыг бүрэн нөхөн төлүүлэхтэй холбогдсон харилцаанд энэхүү гэрээний журмыг мөрдөнө.
-2022 / 10 / 10
Загвар маягтын ашиглалт: Шинэ ажилтны дасан зохицолын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хяналт, зохион байгуулалттай болгох зорилгоор энэхүү чиглүүлэх хуудсыг ашиглана.
HR Фото