МЕНЕЖМЕНТ
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
10.74%
Үнэнч байдал
17.65%
Өрсөлдөх чадвар
20.88%
Бусадтай нийцэх байдал
23.09%
Гадагшаа чанар
1.03%
Ёс суртахуун
21.03%
Өөдрөг үзэл
5.59%
HRM-Хөдөлмөрийн эрх зүй
-2009 / 04 / 23
  “ Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам”-ыг  1 дүгээр хавсралтын “ хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын дүрэм”-ийг 2 дугаар хавсралтын “Хөдөлмөрийн улсын хяналтын дүрэм”-ийг 3 дугаар хавсралтын ,”Нийгмийн хамгаалалын улсын хяналтын дүрэм”-ийг 4 дүгээр хавсралтын ёсоор тус тус баталсугай.
-2009 / 04 / 13
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2001 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдөр
Улаанбаатар хот
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
  1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
1.1. Энэ хуулийн зорилт нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны төрөл, хэлбэр, хамрах хүрээ, санхүүжилт, хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагын эрх зүйн үндсийг бүрдүүлж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
/Эндээс ТАТАЖ авна уу/
-2009 / 04 / 12
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
1999 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр Улаанбаатар хот
ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ  
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
    1 дүгээр зүйл.  Хуулийн зорилт
    1.1. Энэ хуулийн зорилт нь хөдөлмөрийн гэрээний үндсэн дээр хөдөлмөрийн харилцаанд оролцогч ажилтан, ажил олгогчийн нийтлэг эрх, үүрэг, хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан ба хамтын маргаан, хөдөлмөрийн нөхцөл, удирдлага, хяналт болон хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхойлж талуудын харилцан эрх тэгш байдлыг хангахад оршино.
/эндээс ТАТАЖ авна уу/

-2009 / 04 / 12
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2002 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр Улаанбаатар хот
ИРГЭНИЙ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл
     1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
1.1. Энэ хуулийн зорилт нь эрүүл мэндийн даатгалын хэлбэр, хамрах хүрээг тогтоож, эрүүл мэндийн даатгалд даатгуулж шимтгэл төлөх, эрүүл мэндийн даатгалын санг бүрдүүлэх, хуваарилах, зарцуулахтай холбогдсон даатгалын болон  эрүүл мэндийн байгууллага, төр, иргэн, хуулийн этгээдийн хооронд үүсэх  харилцааг зохицуулахад  оршино.
/татаж авах бол ЭНДЭЭС/
-2009 / 04 / 06

Төрийн байгууллагад ажилладаг гишүүдийхээ хүсэлтийн дагуу "Төрийн байгууллагын албан хаагчийн гэрээ"-ний загварыг толилуулж байна.
-2009 / 04 / 05

Нэг талаас байгууллагыг төлөөлөн,  нөгөө талаас мэргэшил, чиглэлийн гоц буюу ховор авъяас, өндөр ур чадвартай хооронд иргэний гоц буюу ховор авъяас, өндөр ур чадварыг байгууллага, хамт олны үйл ажиллагаанд ашиглаж,  компанийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор Хөдөлмөрийн тухай Монгол Улсын хуулийн 22, 25, 41, Монгол Улсын Иргэний хуулийн 32 дугаар бүлгийг үндэслэн дор дурдсан нөхцөлөөр энэхүү гэрээг хэлэлцэн байгуулíà. Энэхүү гэрээний зорилго нь иргэний  гоц буюу ховор авъяас, өндөр ур чадварыг компанийн үйл ажиллагаанд ашиглан хамтарч ажиллан харилцан туслалцахад чиглэгдэнэ.

-2009 / 04 / 05

Төрийн 3ахиргааны байгууллагын хүний нөөцийн мэргэжилтнүүдийнхээ хүсэлтээр Төрийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын хөдөлмөрийн гэрээг толилуулж байна.
-2009 / 04 / 05

    

       
Талууд  энэ гэрээнд  нийцүүлэн шинжлэх ухаан, техникийн үйл ажиллагааны хүрээнд төсөл хэрэгжүүлэх, шинэ техник,технологи зохион бүтээх, өөрсдийн тус тусын дүрмэнд болон эдийн засгийн сонирхолд нийцсэн аж ахуйн нийтлэг зорилтыг хангахын тулд хамтарсан үйл ажиллагаа явуулна.

-2009 / 04 / 04


Монгол Улсын Иргэний хуулийн 359-368 дугаар зүйлд заасан үндэслэл, журмыг баримтлан дор дурдсан нөхцөлөөр энэхүү гэрээг хэлэлцэн байгуулав.

HR Фото