МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.85%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.44%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.87%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.80%
HRM-Хөдөлмөрийн эрх зүй
- 2009 / 06 / 11
НУУЦ ХАДГАЛАХ ГЭРЭЭ (L3)

НУУЦ ХАДГАЛАХ ГЭРЭЭ

№........
      200.... оны .......-р сарын                                                                                                           Улаанбаатар
                ......-ний өдөр                                                                                                                            хот

               Энэхүү гэрээг нэг талаас ............. ХХК ( цаашид ажил олгогч гэх)-ийг төлөөлж ........................................................................................................................................................ажилтай ......................................................................... овогтой ..............................................................................
         нөгөө талаас...................................................................................................................................ажилтай
         ...........................................................................овогтой..............................................................................
         (цаашид ажилтан гэх) нар (цаашид хамтад нь Талууд гэх) харилцан тохиролцож байгуулав.
                  
Нэг.Eрөнхий нөхцөл

1.1 Энэхүү гэрээний зорилго нь ажил олгогчийн хуулиар хамгаалагдсан ашиг сонирхлыг хамгаалах, түүнтэй холбогдон гарах бусад харилцааг зохицуулахад оршино.
1.2    Энэхүү гэрээний зүйл нь ажил олгогчийн бизнесийн ашиг сонирхолд шууд ба шууд бус хамааралтай  компани түүний салбар нэгжүүдийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн аман ба бичгийн мэдээ, мэдээлэл, бизнес, аж ахуйн үйл ажиллагаа, эд хөрөнгийн хэмжээ, төлбөр, тооцоо бусад үзүүлэлтүүд буюу Компаний нууцын тухай журам болон МУ-ын хуулиар тогтоогдож, хамгаалагдсан нууц байна.
1.3 Ажилтны ажил үүргээ гүйцэтгэх хугацаандаа боловсруулсан, бэлтгэсэн, олж авсан, эсвэл ажлын шаардлагаар түүний эзэмшил, ашиглалтанд шилжсэн ажил үүрэгтэй нь холбогдолтой бүх л төрлийн мэдээ, баримт бичиг, биет зүйл нь ажил олгогчийн өмч байна.

Хоёр.Ажил олгогчийн эрх, үүрэг

2.1 Ажил олгогч нь дараахь үүргийг хүлээнэ:
          1/ Компаний нууцад хамаарах баримт бичиг, материалын жагсаалт, түүнийг үзэж танилцах, мэдэх, ашиглах хүмүүсийн нэрсийг гаргаж мөрдүүлэх, нууцад хамаарах бичиг баримт, материалд нууц гэсэн тэмдэг дарж онцгой хадгалалт, хамгаалтанд байлгах.
           2/ Гэрээ болон хуулинд зааснаас бусад асуудлаар ажилтны ашиг сонирхлыг хөндсөн аливаа үйлдэл хийхгүй байх.
           3/ Ажил олгогч нь эрхэлж буй ажиллагааныхаа дагуу олж мэдсэн ажилтны хувь хүний нууцыг компаний нууцын адил хадгалж хамгаална.
2.2  Ажил олгогч нь дараахь эрх эдэлнэ:
           1/     Ажилтнаас энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг шаардах.
           2/    Ажилтны энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйгээс ажил олгогчид учирсан материаллаг болон материаллаг бус хохирол учруулсан бол хохирлыг төлүүлэх, шаардан нэхэмжлэх, энэ тухай гомдолоо шүүхэд гаргах.
                               
Гурав. Ажилтны эрх, үүрэг

3.1 Ажилтан дараахь үүргийг хүлээнэ. Үүнд :
           1/ Ажилтан компанид гэрээгээр ажиллах хугацаандаа ажил үүргийн шаардлагаар эзэмшиж ашиглаж байгаа баримт бичиг, мэдээлэл, материал, программ хангамж, түншүүдийн нэр, хаяг, ажил олгогч түүний салбар нэгжүүдийн бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн мэдээлэл, ашиг орлогын хэмжээ, шатахууны нөөцийн хэмжээ, үнэ, импорт, экспортын хэмжээ, төрөл, төлбөр тооцоо, бусад үзүүлэлтийн талаархи нууцыг ямар нэгэн байдлаар алдахаас урьдчилан сэргийлэх бүх арга хэмжээг авна.
          2/  Ажилтны цалингийн хэмжээ, ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарь, ажлын гүйцэтгэл, төсөв, төсөл, төлөвлөгөө, ажлын хэрэгжилт, үр дүн зэрэг нь компаний нууцад хамаарах тул бусдад задруулахгүй байх үүрэгтэй.
           3/  Энэхүү гэрээ дуусгавар болсон буюу цуцлагдсанаас хойш хоёр жилийн хугацаанд ажилтан нь ажил, үүргийн дагуу олж мэдсэн ажил олгогчийн бизнес үйл ажиллагааны нууц аливаа мэдээллийг хувийн сонирхолд ашиглах, бусдад дамжуулах, тараах, хэвлэн нийтлэх, нийтэд ил болгохыг хатуу хориглоно.
3.2 Ажилтан нь дараахь эрх эдэлнэ.
           1/  Ажил олгогчтой тохиролцсоны үндсэн дээр харилцан ашигтай хамтран ажиллах.
           2/  Хувийн нууцыг нь ажил олгогч ямар нэгэн байдлаар задруулж нэр төр, сэтгэл санааны хохирол учруулсан тохиолдолд ажил олгогчоос үүссэн хохирлоо арилгуулахаар шаардах эрхтэй.
           3/  Хуулиар тогтоосон нууцыг ажил олгогч өөрөө бусдад задруулсан гэж үзвэл ажилтан энэ тухай гомдлоо шүүхэд гаргах эрхтэй.

Дөрөв. Хариуцлага

4.1 Энэ гэрээнд заасан нууц хадгалах үүргээ Талууд санаатайгаар буюу санамсаргүйгээр зөрчсөний улмаас харилцан материаллаг болон материаллаг бус хохирол учруулбал Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тухайн зөрчлийн үр дагаварыг бүрэн хариуцах бөгөөд учруулсан хохирлоо бүрэн барагдуулна.

Тав. Бусад зүйл

5.1 Энэхүү гэрээг 2 хувь ижил үйлдэж Талууд тус бүр нэг хувийг хадгална.
5.2    Энэ гэрээ нь хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн ажилтныг ажил олгогчтой ......тоот хөдөлмөрийн гэрээг цуцласнаас хойш 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
5.3    Энэ гэрээгээр зохицуулагдаагүй харилцаа нь Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжоор зохицуулагдана.
5.4 Энэхүү гэрээнээс үүссэн маргааныг Талууд хэлэлцэн тохиролцож шийдвэрлэнэ.Эс шийдвэрлэвэл маргааныг ажил олгогчийн оршин байгаа газрын харъяалах шүүхээр шийдвэрлүүлнэ.
5.5 Энэхүү гэрээнд Талууд гарын үсэг зурж, баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болно.


Гэрээ байгуулсан:


............................. ХХК-ийг төлөөлж :                                                                               Ажилтан :
 ..........................................................                                                 ................................................................
 ..........................................................                                                 .................................................................
                                / албан тушаал /                                                                                       / албан тушаал /
                                                                                         
...........................................................                                                 .................................................................
                                    / гарын үсэг /                                                                                           / гарын үсэг /
                       
                                                                                           
                                                                                                        Иргэний үнэмлэхний № : .......................... 
                                                                                                        Регистрийн дугаар :.................................... 


Танд энэхүү мэдээлэл таалагдаж байвал Like дараарай!
Сэтгэгдэл бичих
- 2016 / 04 / 20
Ажил эрхэлтийг зогсоох нь ажил олгогч болон менежерийн хувьд шийдвэрлэхэд төвөгтэй асуудлуудын нэг бөгөөд энэ нь бизнесийн чухал хэсгийн нэг юм. Хэрэв ажил олгогч энэ асуудалд анхааралтай хандахгүй бол ажлаас халах процессын явцад гаргасан алдаанууд тань хуулийн байгууллагын өмнө таны эсрэг зэвсэг болно.
Ээлжийн амралтын олговрыг тодорхойлохдоо амралт олгохын өмнөх 12 сарын цалин хөлсний нийлбэрийг 12-т хувааж нэг сарын дундаж цалин хөлсийг гаргах бөгөөд гарсан тоог байгууллага нэгжид мөрдөж буй сарын ажлын өдрийн тоонд хувааж нэг өдрийн дундаж цалин хөлсийг тооцон гаргана. Нэг өдрийн дундаж цалин хөлсийг ажилтны ээлжийн амралтын өдрөөр үржүүлэн ажилтанд олговол зохих ээлжийн амралтын олговрын хэмжээг тодорхойлно.
- 2016 / 04 / 15

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2003 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр  Улаанбаатар хот
НИЙТЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ БАЯРЫН БОЛОН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮДИЙН ТУХАЙ
НЭГДYГЭЭР БYЛЭГ. Нийтлэг үндэслэл
1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
1.1. Энэ хуулийн зорилт нь нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийг тогтоож, тэдгээрийг тэмдэглэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
- 2012 / 03 / 10
-2011 / 11 / 28
Гэрээгээр олгосон хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал, тэдгээртэй адилтгах орлого, Тогтмол бус үйл ажиллагааны орлогод хувь хүний орлогын албан татварын жилийн 84000 төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлэх үү?   
Хувь хүний орлогын албан татварын хуулийн 24.1-т заасан хөнгөлөлтийг зөвхөн тус хуулийн 11.1.1-11.1.6-д заасан орлогод үзүүлнэ гэж заасан.
-2011 / 09 / 16
Нийтээр амрах баярын өдөр ажилласны болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласны, илvv цагаар ажилласны нэмэгдлийн доод хэмжээг Хөдөлмөрийн тухай хуулиар тогтоосон байдаг. Нийтээр амрах баярын өдөр ажилласан ажилтанг нөхөн амруулаагvй бол дундаж цалин хөлсийг 2,0 дахин, илvv цагаар болон долоо хоногийн амралтын өдөр ажилласан ажилтанг нөхөн амруулаагvй бол тvvнд 1,5 дахин, тvvнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдvvлсэн цалин хөлс олгох ёстой. Хуулиар доод хэмжээг нь тогтоосон нэмэгдэл хөлсний хэмжээг хамтын болон хөдөлмөрийн гэрээгээр нэмэгдvvлэн олгож болно. Харин хуульд заасан хэмжээнээс доогуур хэмжээгээр тогтоож болохгvй.
-2011 / 07 / 04
Нийгмийн даатгалын байгууллага тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөх асуудлыг өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэх бөгөөд өргөдлийг тухайн сарын 15-наас өмнө авсан бол мөн сарын 01-ний өдрөөс, тухайн сарын 15-ны өдрөөс хойш авсан бол дараа сарын 01-ний өдрөөс эхлэн өөрчлөгдсөн тэтгэврийг олгоно. Тэтгэвэр авагч нь тэтгэвэр тогтооход баримталсан шимтгэл төлсөн хугацаа, хөдөлмөрийн хөлсний өөрчлөлтийн талаар нийгмийн даатгалын байгууллагад тухай бүр нь мэдэгдэх үүрэгтэй. Тэтгэврийн хэмжээг анхны тэтгэвэр тогтоолгосон дундаж цалингаас бодож өөрчлөн тогтооно. Амьжиргааны өртгийн өөрчлөлттэй уялдуулан, тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөх индексийг “нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл”-ийн саналыг үндэслэн засгийн газар тогтооно.
HR Фото