HR plus карт
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
7.77%
Үнэнч байдал
22.01%
Өрсөлдөх чадвар
17.80%
Бусадтай нийцэх байдал
19.09%
Гадагшаа чанар
1.29%
Ёс суртахуун
24.60%
Өөдрөг үзэл
7.44%
HRM-Ажлын байрны шинжилгээ
- 2009 / 06 / 23
АБТ - Хуулийн 3өвлөх (L2)
Ажлын байрны тодорхойлолт

 1.Нийтлэг үндэслэл

Байгууллагын нэр: ХХХ компани
Нэгжийн нэр /газар, алба/:  Ерөнхий зохицуулалтын газар
Албан тушаалын нэр: Хуулийн зөвлөх
Шууд харьяалагдах албан тушаал: Ерөнхий зохицуулалтын газрын дарга
Шууд харьяалах албан тушаал: Зээлийн мэргэжилтэн
Орлон ажиллах хүн:    

2.    Албан тушаалын / ажлын байрны / зорилго

       Компанийн хууль эрх зүйн асуудлаар компанийг төлөөлөх, компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэслэлийг хангана.

3.    Албан тушаалын үндсэн үүрэг

o    Толгой болон охин компаниудын дүрэм боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх, хуралд хэлэлцүүлэх
o    Захирлуудын зөвлөл, удирдах зөвлөл, ерөнхий захирал, гүйцэтгэх захирлын гаргасан тогтоол, тушаал, шийдвэрүүдийн эрх зүйн үндэслэлийг хянахБ.Хөдөлмөрийн харилцааны талаар

•    Компанид мөрдөж буй дүрэм, журмуудыг ажилтнуудад мөрдүүлэх, хэрэгжилтийг хянах
•    Ажилтнуудын ажлын тайланг авч, нэгтгэн, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж, дүгнэх,   Захирлуудын зөвлөлд танилцуулах
•    Ажилтнуудын тухайд Захирлуудын Зөвлөл, Ерөнхий Захирлаас өгсөн үүрэг, даалгаврын биелэлтийг хангах

В.Бусад
•    Ажилтнуудыг олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцуулах, түүнийг зохион байгуулах
•    Ажилчдын өргөдөл, хүсэлтийг хүлээн авч шинжлэх, холбогдох эрх бүхий хүмүүст танилцуулж, шийдвэрлүүлэх, хариу мэдэгдэх

4.    Харилцах субъект , ажлын уялдаа холбоо


А. Дотоод

           Нэгж                                Албан тушаал                              Харилцах асуудал                            Харилцах давтамж
Захирлуудын Зөвлөл            Захирлуудын зөвлөлийн 
                                                   дарга, гишvvд                               Үүрэг даалгавар авах,
                                                                                                              ажлаа тайлагнах                                   Тухай бүр
    ААА компани                      Гvйцэтгэх захирал,
                                         Газар, албадын дарга нар                      Yvрэг даалгавар авах, 
                                                                                                              ажлаа тайлагнах
                                                                                                    Мэдээлэл солилцох, хамтран   
                                                                                                           ажиллах, зохицуулах                                Тухай бүр
Ерөнхий зохицуулалтын 
           газар                               Газрын дарга                                                                                                    өдөр тутам
Охин компаниуд    Захирал, менежментийн багийн гишvvд    Мэдээлэл солилцох, хамтран 
                                                                                                            ажиллах, зохицуулах                               Сар тутамБ.Гадаад

Бусад албан байгууллагуудтай

5.    Албан тушаалын хүрээнд шийдвэр гаргах эрх мэдэл

Шийдвэр гаргах асуудал    Эрхийн хэмжээ


6.    Албан тушаалд тавигдах шаардлага

Боловсрол:                     Магистр -ын зэрэгтэй.
Мэргэжлийн бэлтгэл :   Мэргэжлийн хуульч цэлтой
Туршлага:                      Тодорхой бүлэг, хэсэг, нэгжийг удирдан зохион байгуулах , хүмүүстэй ажиллаж байсан.
                                       5-аас доошгүй жилийн туршлагатай.
Ур чадвар:                     Байгууллагын нууцийг хадгалах чадвартай
                                       Харилцааны ур чадвар сайтай
                                       Гэрээ хэлцэл, бичиг баримт боловсруулах өндөр чадвартай
                                       Анализ хийх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадвартай. Санаачлагатай, нээлттэй,
Тусгай шаардлага:        Хууль эрх зүйн орчинд ажиллах мэдрэмжтэй

7.    Ажлын байрны нөхцөл, ажлын хэрэгсэл

Ажлын байрны нөхцөл                     Хэвийн
Ажлын байрны тоног төхөөрөмж    Телефон, ширээ сандал, компьютер, бусад эд хөрөнгө

8.    Албан тушаалын үүргийн биелэлт , үр дүнг үнэлэх үзүүлэлт

-    ЗЗ-ийн хурлийн шийдвэрийн биелэлт болон Гvйцэтгэх удирдлагаас өгсөн vvрэг даалгаврын биелэлт,
-    Шинэчлэгдэж байгаа хууль дүрмийн тогтоол, заавар журмуудын мэдээлэлийг цаг тухайд нь хүргэх, шаардлагатай өөрчлөлт
-    Байгууллагын хууль зүйн орчин соёлыг бүрдүүлж ажиллах

9.    Албан тушаалын онцлог
Байгууллагыг төлөөлөн бүхий л гэрээ контрактыг байгуулна.

10. Ажлын эцсийн үр дүнгийн талаар албан тушаалтны хүлээх хариуцлага

-    Байгууллагын бизнесийн болон хувь хүмүүстэй холбоотой нууц мэдээллийн аюулгүй байдлыг хариуцана.
-    Байгууллагын дотоод зохион байгуулалтын бэхжилт


Хянаж баталсан:
Гүйцэтгэх захирал  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Огноо:            2012 он .... сар.... өдөр

Танилцсан:
Ерөнхий зохицуулалтын албаны дарга. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Огноо:            2012 он .... сар.... өдөр


Танд энэхүү мэдээлэл таалагдаж байвал Like дараарай!
Сэтгэгдэл бичих
- 2016 / 06 / 14
Мэргэжлийн хяналтын байгууллага нь шинээр үүсгэн байгуулж байгаа болон ажлын байрны зориулалт, байршлыг өөрчилсөн тухай бүрт тэр байр үйлдвэрлэл, үйлчилгээний болон аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж байгаа эсэхийг заавал хянаж дүгнэлт гаргах ёстой байдаг. Энэ нь ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлж, технологийн урсгал дамжлагыг зөв зохион байгуулан, чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд тус болох ач холбогдолтой юм.
Нансийн (Франц) их сургуулийн биологийн лабораторийн судлаач Дидье Дезор хархнуудын сэлэлтийг судлах зорилгоор нэг торонд 6 харх байрлуулжээ. Тус торноос гарах ганц гарц устай бассейнруу хүргэх бөгөөд сэлж байж хүнс, хоолтой тавцанд хүрнэ.Туршилтын явцад харх болгон өөрийн хүнсэнд сэлэхгүй байгаа нь ажиглагдаж. Нэг ёсны ажил үүргийн хуваарь явагдсан байна.
- 2009 / 08 / 23
Үнэн зөв ажлын байрны тодорхойлолт нь ангилсан зар, ажлын байрны зар, бусад ажилд авах ажилд зайлшгүй шаардлагатай юм. Энэ нь таны  ямар авъяас чадвар хайж байгааг тодруулж, таны зарыг хамгийн чадвартай нэр дэвшигчийг татах шинж чанарууд дээр төвлөрүүлдэг.
- 2009 / 07 / 06
-2009 / 05 / 20
 Албан тушаалын  зорилго
Харьяалагдаж буй компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг Олон улсын бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох тайлан, балансыг хугацаандаа гаргахад нь ерөнхий нягтлан бодогчдоо туслах

Албан тушаалын үндсэн үүрэг
-    Анхан шатны бүртгэл хөтлөлт, баримт боловсруулалтыг  цаг тухайд нь үнэн зөв хэрэгжүүлэх
-    Компанийн хэмжээнд НББ-ийг стандартын дагуу үр ашигтай хөтлөх
-2009 / 05 / 20
Албан тушаалын  зорилго
Хариуцсан компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг Олон улсын бүртгэлийн стандарт болон холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журмын хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулж холбогдох тайлан, балансыг хугацаанд гаргах

Албан тушаалын үндсэн үүрэг
-    Тайлан балансыг цаг тухайд нь үнэн зөв гаргах
-    Компанийн хэмжээнд НББ-ийг стандартын дагуу үр ашигтай хөтлөх
-    Татвар, Гааль , НД-ын газрууд, Бэлтгэн нийлүүлэгчид, Харилцагчтай цаг тухайд нь төлбөр тооцоо хийх
-2009 / 05 / 02
 Байгууллагын  зорилго, зорилт, үүрэг, бүтэц зохион байгуулалттай уялдсан тухайн ажлын байранд хийгдэх ажил, үүрэг, ажлын байрны үндсэн зорилго, түүнд тавигдах шаардлага, уялдаа холбоо, эрх мэдэл, ажлын нөхцөл, хангамж, ажлын хэрэгсэл, гүйцэтгэлийн шалгуур үнэлэмж, шагнал урамшуулал, хүлээх хариуцлага зэргийг иж бүрэн авч үзэж тодорхойлсон баримт бичиг юм.
Товчоор хэлбэл ажлын байранд биелүүлэх үндсэн зорилтыг тусгасан баримт бичиг мөн.

Бид цаашид Та бүхнийгээ хүсэлтийн дагуу АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОХОЙЛОЛТ-уудыг нийтэлж байхаар боллоо. Өөрт шаардлагатай байгаа тодорхойлолтын жагсаалтаа илгээнэ үү.


HR Фото