HR plus карт
Танай байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэр их сайн дурын ажил зохион байгуулдаг вэ?
Байнга | Тогтмол | Төвлөгөөг хөтөлбөртэй
25.77%
Заримдаа | Завтай болон боломжтой үедээ л
30.93%
Хичээдэг | Харамсалтай манайд ийм хөтөлбөр байхгүй
29.90%
Үгүй | Заавал ийм хөтөлбөр байх шаардлаггүй
13.40%
HR Plus | Нэгтгэл
HR PLUS: Томилолтын зардлын төсөв | АТ-ын журмын хавсралт | Маягт АТ-02 | Загвар 24070102P1
Загвар ба маягтын ашиглалт: Тус маягтыг албан томилолтын зардлыг урьдчилан төсөвлөж тооцоолох, бодитоор төлөвлөх зорилгоор ашиглана. Мөн төсөв, зардлыг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдийн баталгаат гарын үсгээр баталгаажуулах зорилгоор ашиглана......
Энэ мэдээллийг үзэхэд таны хэрэглэгчийн түвшин хүрэлцэхгүй байна. Та 7000-1075, 9901-4224 дугаарт хандаж түвшингөө нэмүүлнэ үү.
- 2024 / 07 / 01
Загвар ба маягтын ашиглалт: Тус маягтыг албан томилолтын төсвийн зардалд хяналт тавих, төсвийн хэмнэлт болон хэтрэлтийг баталгаажуулах зорилгоор ашиглана.
Загвар ба маягтын ашиглалт: Тус маягтыг албан томилолтын зорилго, зорилтыг тодорхойлж ажил үүргийн чиглэл өгөх зорилгоор ашиглана. Мөн удирдамж ба зөвлөмжийг ойлгож, хүлээж авсан баталгааг гарын үсгээр баталгаажуулах зорилгоор ашиглана.
- 2024 / 07 / 01
Загвар ба маягтын ашиглалт: Тус маягтыг тухайн жолоочийн хариуцаж буй авто машины техник ашиглалтын бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж баталгаажуулах зорилгоор ашиглана. Мөн зааварчилгаа зөвлөмжийг ойлгож, хүлээж авсан баталгааг гарын үсгээр баталгаажуулах зорилгоор ашиглана.
- 2024 / 07 / 01
-2024 / 07 / 01
Загвар ба маягтын ашиглалт: Тус маягтыг жолооч болон зорчигч тус бүрт аюул осолгүй аюулгүй зорчих дүрэм, зааварчилгааг танилцуулах. Мөн зааварчилгаа зөвлөмжийг ойлгож, хүлээж авсан баталгааг гарын үсэгээр баталгаажуулах зорилгоор ашиглана.
-2024 / 06 / 30
Зааварчилгааны зорилго: Тус зааварчилгаа ба маягтыг жолооч болон зорчигч тус бүрт аюул осолгүй аюулгүй зорчих дүрэм, зааварчилгааг танилцуулах. Мөн зааварчилгаа зөвлөмжийг ойлгож, хүлээж авсан баталгааг гарын үсэгээр баталгаажлах зорилгоор ашиглана.
-2024 / 05 / 29
Журмын зорилго: Энэхүү журам нь байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын бүрдэл хэсэг болох ур чадварын үнэлгээний журам нь ажилтнуудын ур чадварын түвшинг тогтоож ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулахад шаардлагатай ур чадварыг эзэмшүүлэх, хөгжүүлэх замаар байгууллагын зорилгыг хэрэгжүүлэх, бүтээмжийг дээшлүүлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино
HR Фото