HR plus карт
Та шинэ ажилтан ажилд авах болон өмнөх ажилтнаа дэв ахиулахдаа дараах ЗАН ТӨЛӨВ-үүдийн алийг нь илүү чухалчилдаг вэ?
Нээлттэй байдал
9.75%
Үнэнч байдал
19.60%
Өрсөлдөх чадвар
19.37%
Бусадтай нийцэх байдал
23.67%
Гадагшаа чанар
0.64%
Ёс суртахуун
21.11%
Өөдрөг үзэл
5.86%
HR plus карт
-2022 / 05 / 24
Загвар маягтын ашиглалт: Албан томилолтын хугацаанд гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөө, удирдамж, хийж гүйцэтгэсэн ажлын илтгэх хуудас болон бусад бэлэн болон бус мөнгөний тооцоо баримт мэдээллийг тайлагнах, хянан баталгаажуулах
-2022 / 05 / 10
Ажилтны шилжилт хөдөлгөөнд нөлөөлдөг хүчин зүйлс: Байгууллагын хүчин зүйлс | Хувь хүний хүчин зүйлс | Соёлын хүчин зүйлс | Гадаад хүчин зүйлс (Зөвхөн гишүүд болон HR Plus карт эзэмшигч нарт зориулав | 90001075 80001075 70001075)
-2022 / 05 / 08
Шилжилт хөдөлгөөний тодорхойлох аргачлалууд: 1. Зайлшгүй эргэлтийн коэффициент 2. Тогтворгүй байдлын коэффициент 3. Хүний нөөцийн гаралтын коэффициент 4. Хүний нөөцийн оролтын коэффициент 5. Хүний нөөцийн тогтворжилтын коэффициент (Зөвхөн гишүүд болон HR Plus карт эзэмшигч нарт зориулав | 90001075 80001075 70001075)
-2022 / 05 / 07
Албан тушаалын зорилго: Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад захирал, бусад захиргааны ажилтан, ажилтан нарт туслалцаа үзүүлэх, офисын дотоод орчин, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэлийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих ( 90001075 80001075 70001075)
-2022 / 05 / 02
Олон улсын Ажил, мэргэжлийн Стандарт Ангилал (ISCO-88), түүний дагуу манай улсын Үндэсний Ажил, мэргэжлийн Ангилал, Тодорхойлолт ) нь 10 үндсэн бүлэг, 43 дэд бүлэг, 153 бага бүлэг, 421 нэгж бүлгээс бүрдэнэ.
-2022 / 05 / 02
Журмын зорилго: Байгууллагад шинээр томилогдон ажилд орж, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан шинэ ажилтныг дадлагажуулах, дасан зохицолын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулна. (Зөвхөн гишүүд болон HR Plus карт эзэмшигч нарт зориулав | 90001075 80001075 70001075)
-2022 / 04 / 24
Ажилтнуудын ажлын цагийн горим, түүнтэй холбоотой бүртгэл хөтлөлт, цаг ашиглалтад хяналт тавих, хариуцлага тооцох журмыг Хөдөлмөрийн тухай хууль болон энэхүү журмаар зохицуулна. (Зөвхөн гишүүд болон HR Plus карт эзэмшигч нарт зориулав | 90001075 80001075 70001075)
-2022 / 04 / 13
Гэрээ зорилго: Ажил олгогч болон ажилтны хооронд үүсэх хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах зорилготой. Ажилтан энэ гэрээнд заасан ажлыг гэрээнд заасан болзол, нөхцөл, тохирсон хөлсөөр гүйцэтгэх. Ажил олгогч нь гэрээгээр тохиролцсон хөлс олгох нь энэхүү гэрээний гол зүйл мөн. (Зөвхөн гишүүд болон HR Plus карт эзэмшигч нарт зориулав ) Хэрэв таны хэрэглэгчийн түвшин энэ мэдээлэлд хандахад хүрэлцэхгүй байгаа бол 90001075 | 80001075 | 70001075 дугаарт хандаж гишүүд дэмжигчдийн нэмэлт мэдээллийн HR PLUS картаа цэнэглэнэ үү.
-2022 / 04 / 05
Энэхүү журмын зорилго нь: Ажилтнуудын хөдөлмөрийг оновчтой, үр ашигтай зохион байгуулах, ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, ажил, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар бүтээмжийг дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн сахилгыг бэхжүүлэх зэрэг хөдөлмөрийн нийтлэг харилцааг зохицуулахад оршино.
HR Фото