МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
21.35%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
29.81%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.74%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
16.06%
МЕНЕЖМЕНТ
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн, үр өгөөжтэй удирдах I. Гүйцэтгэх захирал нь дараах зүйлийг мэдэж байх ёстой. Үүнд: • Байгууллагын санхүү-эдийн засгийн үйл ажиллагааг тодорхойлох хууль зүйн болон хэм хэмжээний баримтууд • Үйл ажиллагааны чиглэл, бүтцийн онцлог • Техникийн болон санхүү эдийн засгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, батлах, дэс дараалал г.м
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Байгууллагын дотоод, гадаад бүхий л үйл ажиллагааг хариуцах I.Ерөнхий захирал нь дараах зүйлийг мэдэж байх ёстой. Үүнд: •Байгууллагын санхүү-эдийн засаг, үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагааг зохицуулах хууль зүйн хэм хэмжээг заасан баримт бичгүүд, улс орны эдийн засгийн болон тухайн салбарын хөгжлийг чиглүүлэх засаг захиргааны удирдлагын тогтоолууд. •Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоо бүхий арга зүйн болон хэм хэмжээг тогтоосон баримт бичгүүд г.м
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Үйлдвэрийн хотхоны тохижилт, аж ахуйн ажил үйлчилгээ, хоол хүнс, орон байр, туслах аж ахуйг хариуцах, хяналт тавих, шалгах зэрэг үндсэн зорилготой.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Бараа бүтээгдэхүүн, үйчилгээг үр ашигтай борлуулах үйл ажиллагааг хариуцана, зах зээлийн судалгаа явуулна, эрэлт хэрэгцээг тодорхойлж шинэ бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нэвтрүүлэх арга хэмжээ авна.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Байгууллагын дотоод болон гадаад үйл ажиллагааг хэвийн явуулах I. Нарийн бичгийн дарга дараах зүйлийг мэдэж байх ёстой. Үүнд: • Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоо бүхий тогтоол, захирамж, тушаал болон бусад удирдах албан тушаалтны гаргасан хууль эрхзүйн баримтууд • Албан баримт бичиг хөтлөлтийн зохион байгуулалт • Баримт бичгийн бүрдүүлэлт болон боловсруулалт • Архив хөтлөлт
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангана. Автотээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж, шаардсан цаг хугацаанд бэлэн байлгах, замын хөдөлгөөнд зөв боловсон оролцоно. Автомашиныг техникийн үзлэгт цаг тухайд нь оруулна, жижиг завсарыг хариуцана.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Нуруулдах уусгах технологийн процессийг гардан явуулна.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, техник үйлчилгээг хариуцаж, үйлдвэрийн бодлого, үе шатыг боловсруулна. Үйлдвэрийн зорилго, бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг тодорхойлно. Бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавьж, тоног төхөөрөмжийн ажиллагааг хянана, эд материалын эргэлт, зардлын тооцоо, үйлдвэрлэлийн чиглэлд дүн шинжилгээ хийнэ. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд тодорхой дэмжлэг өгөхүйц нийгэмлэгүүдтэй харилцаа холбоо тогтооно. Ажилчдыг халамжлаж, хүмүүжүүлж, идэвхижүүлнэ.
-2018 / 08 / 13
Ажлын зорилго: Ажлын байр, механизмын цэвэрлэгээ хийнэ. Түүхий эд, материал, бүтээгдэхүүнийг зөөнө, хураана. Уусгалтын шугам хоолойг зааврын дагуу угсрана, задалж хураана, жижиг үйлчилгээг хариуцаж ажиллана. Химийн бодисыг зөөх, хураах, ачих, буулгах үйл ажиллагаанд оролцоно.
HR Фото