МЕНЕЖМЕНТ
Байгууллагад шинэ ажилтан сонгон шалгаруулж авахад ажилтны ямар ур чадвар хамгийн их дутагдалтай байдаг вэ?
Хамт олонч, бүтээлч сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх
20.53%
Өөрийгөө бусдад бүрэн илэрхийлэх
30.98%
Илүү ихийг хийж бүтээх санаачлага
32.84%
Ажлын цагийг зөв төлөвлөх
15.60%
МЕНЕЖМЕНТ
-2016 / 10 / 23
Ажлын зорилго: Нÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéã Îëîí óëñûí á¿ðòãýëèéí ñòàíäàðò áîëîí õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæ, ä¿ðýì, æóðìûí õ¿ðýýíä ¿íýí çºâ õºòëºí ÿâóóëàõ õîëáîãäîõ òàéëàí, áàëàíñûã õóãàöààíä ãàðãàõ. Уг мэдээлэлд МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7000-1075, 8000-1075 дугаараас лавлана уу. Ажлын байрны тодорхойлолтоо ФАЙЛ ТАТАЖ АВАХ хэсгээс авна уу.
-2016 / 10 / 23
Ажлын зорилго: Гадаад харилцааг хөгжүүлж, байгууллагынхаа нэр хүндийг өсгөх. Мөн дотоодын зах зээл дээр эзлэх байр суурийг бэхжүүлж өөрийн имиджийг бүрдүүлэх. Уг мэдээлэлд МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7000-1075, 8000-1075 дугаараас лавлана уу. Ажлын байрны тодорхойлолтоо ФАЙЛ ТАТАЖ АВАХ хэсгээс авна уу.
-2016 / 10 / 23
Төслийн менежерийн ажлын байрны зорилго: Төслийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, үнэлэх замаар төслийн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх. Уг мэдээлэлд МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7000-1075, 8000-1075 дугаараас лавлана уу. Ажлын байрны тодорхойлолтоо ФАЙЛ ТАТАЖ АВАХ хэсгээс авна уу.
-2016 / 10 / 23
Төслийн менежмент • Төслийн төлөвлөгөө, хэрэгтэй өөрчлөлтүүд • Нөөцөд хэрэгтэй зүйлийг тодорхойлох, хувь хүний хариуцлагын үнэлгээ • Өдөр өдөрт нь хийх ажлаа шуурхай төлөвлөх • Үйлчлүүлэгч захиалагчид өгөхөөсөө өмнө тойм дүгнэлтээ хийх • Төслийн стандартыг албадан хийлгэх нь заримдаа үр дүнтэй байдаг. • Хийх ажлаа тоймлох, үйл ажиллагаандаа баталгаа гаргах • Гадны нөлөө, эрсдэлд бага оруулах • Төслийн бичиг баримтуудаа хангалттай бэлдэх, цаг үетэйгээ нийцүүлэх Уг мэдээлэлд МХНИ гишүүд болон HR Plus картын хэрэглэгч л нэвтрэх боломжтойг анхаарна уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7000-1075, 8000-1075 дугаараас лавлана уу. Ажлын байрны тодорхойлолтоо ФАЙЛ ТАТАЖ АВАХ хэсгээс авна уу.
-2016 / 10 / 23
Маягтын агуулга: Ажилд горилогчтой ярилцлага хийж буй эрх бүхий хүмүүс нэгдсэн маягтаар үнэлгээ өгч, нэгдмэл дүгнэлтэн хүрэхэд ая холбогдол бүхий маягт.
-2016 / 10 / 20
Ажлын зорилго: Орчуулагчид нь, бичсэн материалыг, нэг болон түүнээс олон суурь хэлнээс зорилтот хэлрүү, орчуулсан хувилбар нь анхны утгыг аль болох тодорхой илэрхийлэхээр, хөрвүүлнэ. Зорилтот хэл нь орчуулагчын эх хэл байна.
-2016 / 10 / 19
Маягтын агуулга: Хүний нөөцийн удирдлагын ажилд үйл ажиллагааны бүрдүүлэлт хэсгийн үндсэн маягт. Ажил горилогчид танигдах үндсэн шаардлага болон тусгай шаардлагын мэдээлэл. Цалин хөлс, хангамж, хайлт хийх хугацааны зэрэглэл гэх мэт дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан.
-2016 / 10 / 19
Ажлын зорилго: Олон төрлийн модлог ургамлыг тэдний наслалт, бүтэц, төрөл, дэд төрөл зэрэг дээр үндэслэн ангилах. Мод, бут сөөгний шинэ төрөл зүйлийг тодорхойлох.
-2016 / 10 / 19
Ажлын зорилго: Лабораторын инженер нь биологийн, химийн, физикийн, болон амьдралын шинжлэх ухааны хүрээнд, лабораторид тулгуурласан олон төрлийн судалгаануудад хамрагдана. Та шинжлэх ухааны багийн нэг хэсэг болж, үр дүнгээс дээж авах, түүнд сорилго, хэмжилт, бүртгэл болон шинжилгээ хийж болно. Зохих журам, эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагааны зааврыг мөрдөх байдлаар лабораторийн үр дүнтэй ажиллагааны идэвхжилтэнд шаардлагатай бүх техникийн дэмжлэг үзүүлэх нь таны ажил юм.
HR Фото