HR plus карт
Хөгжлийн нууцаас суралцъя - Та аль улсад зохион байгуулагдах хөтөлбөрийг сонирхож байна вэ?
БНСУ
54.00%
ЯПОН
22.00%
БНХАУ
8.00%
СИНГАПУР
8.00%
ХОНГ КОНГ
6.00%
HR Plus | Нэгтгэл
HR PLUS: ХАБЭА-Н УРЬДЧИЛСАН ЗААВАРЧИЛГААНЫ МАЯГТ | ЗАГВАР – 22111901 | P2
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт, шаардлага, дүрэм, заавар, технологийн горимыг чанд мөрдөх зорилгоор ХАБЭА-н урьдчилсан зааварчилгааг өгнө. .....
Энэ мэдээллийг үзэхэд таны хэрэглэгчийн түвшин хүрэлцэхгүй байна. Та 7000-1075, 9901-4224 дугаарт хандаж түвшингөө нэмүүлнэ үү.
- 2022 / 11 / 17
Загвар маягтын ашиглалт: Байгууллагын бүх шатны сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийн идэвхи, оролцоог нэмэгдүүлэх, сургалтын агуулга, чанар, сургагч багшийн ур чадварыг суралцагчаар . үнэлүүлэх зорилгоор энэхүү "Сургалтын үнэлгээний хуудас"-ыг ашиглана.
Журмын зорилго: Энэхүү журам нь Ажил олгогчийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, Ажил олгогч болон түүний Ажилтны хооронд үүсэх хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг зохицуулах суурь баримт бичиг болно.
- 2022 / 10 / 29
Загвар маягтын ашиглалт: Байгууллагын дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээ болон бусад хөдөлмөрийн хэм хэмжээг зөрчсөн ажилтны зөрчлийн мэдээллийг энэхүү "Зөрчил бүртгэх хуудас"-аар баталгаажуулна.
- 2022 / 10 / 31
-2022 / 10 / 30
Загвар маягтын ашиглалт: Байгууллагын үлгэр жишээ, шилдэг ажилтны зөв зан үйл, үр дүн, өндөөр бүтээмжийг нь урамшуулах шагнал урамшуулалт нэр дэвшүүлэхэд энэхүү "Байгууллагын шагналд нэр дэвшүүлэх хуудас"-ыг ашиглана.
-2022 / 10 / 30
Гэрээний зорилго: Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлд заасны дагуу Ажилтан эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээх болон Ажил олгогчид учруулсан хохирлыг бүрэн нөхөн төлүүлэхтэй холбогдсон харилцаанд энэхүү гэрээний журмыг мөрдөнө.
-2022 / 10 / 22
Загвар маягтын ашиглалт: Шинэ ажилтны дасан зохицолын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хяналт, зохион байгуулалттай болгох зорилгоор энэхүү чиглүүлэх хуудсыг ашиглана.
HR Фото