HR plus карт
Хөгжлийн нууцаас суралцъя - Та аль улсад зохион байгуулагдах хөтөлбөрийг сонирхож байна вэ?
БНСУ
52.46%
ЯПОН
25.41%
БНХАУ
9.02%
СИНГАПУР
8.20%
ХОНГ КОНГ
4.10%
HR plus карт
-2022 / 11 / 18
Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн стандарт, шаардлага, дүрэм, заавар, технологийн горимыг чанд мөрдөх зорилгоор ХАБЭА-н урьдчилсан зааварчилгааг өгнө.
-2022 / 11 / 17
Загвар маягтын ашиглалт: Байгууллагын бүх шатны сургалт, хөгжлийн хөтөлбөрийн идэвхи, оролцоог нэмэгдүүлэх, сургалтын агуулга, чанар, сургагч багшийн ур чадварыг суралцагчаар . үнэлүүлэх зорилгоор энэхүү "Сургалтын үнэлгээний хуудас"-ыг ашиглана.
-2022 / 10 / 29
Журмын зорилго: Энэхүү журам нь Ажил олгогчийн өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, Ажил олгогч болон түүний Ажилтны хооронд үүсэх хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг зохицуулах суурь баримт бичиг болно.
-2022 / 10 / 28
Загвар маягтын ашиглалт: Байгууллагын дотоод журам, хөдөлмөрийн гэрээ болон бусад хөдөлмөрийн хэм хэмжээг зөрчсөн ажилтны зөрчлийн мэдээллийг энэхүү "Зөрчил бүртгэх хуудас"-аар баталгаажуулна.
-2022 / 10 / 28
Загвар маягтын ашиглалт: Байгууллагын үлгэр жишээ, шилдэг ажилтны зөв зан үйл, үр дүн, өндөөр бүтээмжийг нь урамшуулах шагнал урамшуулалт нэр дэвшүүлэхэд энэхүү "Байгууллагын шагналд нэр дэвшүүлэх хуудас"-ыг ашиглана.
-2022 / 10 / 27
Гэрээний зорилго: Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлд заасны дагуу Ажилтан эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээх болон Ажил олгогчид учруулсан хохирлыг бүрэн нөхөн төлүүлэхтэй холбогдсон харилцаанд энэхүү гэрээний журмыг мөрдөнө.
-2022 / 10 / 10
Загвар маягтын ашиглалт: Шинэ ажилтны дасан зохицолын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хяналт, зохион байгуулалттай болгох зорилгоор энэхүү чиглүүлэх хуудсыг ашиглана.
-2022 / 09 / 17
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 101-р зүйлийн 101.1 дэх заалт болон байгууллагын "Үр дүнгийн үнэлгээний журам"-ын холбогдох заалтыг үндэслэн "Урамшуулал цалин олгох тухай" тушаалыг дараах хэлбэрээр боловсруулна.
-2022 / 09 / 07
Албан тушаалын зорилго: Байгууллагын гадаад харилцааны найдвартай ажиллагааг хангах, мэдээлэлийн урсгалыг зохицуулах, ажил хэргийг шуурхай явуулах
HR Фото