HR plus карт
Танай байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэр их сайн дурын ажил зохион байгуулдаг вэ?
Байнга | Тогтмол | Төвлөгөөг хөтөлбөртэй
27.33%
Заримдаа | Завтай болон боломжтой үедээ л
31.98%
Хичээдэг | Харамсалтай манайд ийм хөтөлбөр байхгүй
29.65%
Үгүй | Заавал ийм хөтөлбөр байх шаардлаггүй
11.05%
HR plus карт
-2024 / 05 / 12
Зааварчилгааны зорилго: Тус зааварчилгаа ба маягтыг жолооч болон зорчигч тус бүрт аюул осолгүй аюулгүй зорчих дүрэм, зааварчилгааг танилцуулах. Мөн зааварчилгаа зөвлөмжийг ойлгож, хүлээж авсан баталгааг гарын үсэгээр баталгаажлах зорилгоор ашиглана.
-2024 / 05 / 12
Загвар ба маягтын ашиглалт: Албан томилолтоор явж буй ажилтан нь томилолтын зардлаа байгууллагын тайлант жилийн батлагдсан төсөв болон гадаад ба дотоод томилолтын зардлын тарьфын дагуу томилолтын удирдамж, төсвийг зөвшөөрөл олгох эрх бүхий албан тушаалтнаар батлуулж, санхүүгийн албанаас гаргуулж (шилжүүлж) авна.
-2024 / 05 / 12
Журмын зорилго: Энэхүү журам нь байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр өөрийн ажиллаж буй орон нутгаас өөр орон нутагт, гадаадад очиж ажиллах, сургалт, уулзалтад оролцоход ажилтанд албан томилолт олгох, зардал тооцохтой холбогдуулан үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
-2024 / 05 / 12
Ажилтан болон ажил олгогчдын хооронд ажлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан үүссэн ганцаарчилсан ба хамтын харилцаа болон салбар болон үндэсний түвшин дэх хөдөлмөрчид, ажил олгогчдын төлөөлөгчдийн хоорондын харилцаа, мөн тэдгээрээс төртэй хамтран явуулж байгаа үйл ажиллагааг дараахь эрх зүйн актуудыг үндэс болгон зохицуулна..
-2024 / 05 / 06
Албан тушаалын зорилго: Шууд удирдлагын хуваарилсан чиг үүргийн дагуу хоолыг технологи картын дагуу хоолны бэлтгэл ажил хийх, үйлдвэрлэх болон зарцуулсан түүхий эд материалын зөрүүгүй ажиллах
-2024 / 05 / 05
Албан тушаалын зорилго: Компанийн ажилтан, албан хаагчдыг цэвэр тохитой орчинд ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх
-2024 / 05 / 03
Загвар маягтын ашиглалт: Нийт ажилтнууд сайжруулах санал нээлттэй гаргана. Шугаман болон чиг үүргийн удирдлага САЙЖРУУЛАХ саналын талаарх өөрийн дүгнэлтийг 50-100 үгэнд багтаан бичнэ.
-2024 / 05 / 01
Өргөгдөл гаргагчидаас ярилцлаганд оруулах хүмүүсийг сонгосны дараа ярилцлага урьдчилж төлөвлөж, ярилцах асуудлаа тодорхой бэлтгэж, асуух асуултууд, өгөх мэдээллээ мэдэж байснаар хүн бүртэй уулзах уулзалтыг илүү үр өгөөжтэй болгоно.
-2024 / 04 / 29
Товч агуулга: КАЙЗЕН нь байгуулага дахь тоо хэмжээ, чанарын дэвшил бүхий байнгын өөрчлөлтийн үйл явцыг дэмжихэд чиглэгдсэн байдаг. КАЙЗЕН нь байгуулага дахь тоо хэмжээ, чанарын дэвшил бүхий байнгын өөрчлөлтийн үйл явцыг дэмжихэд чиглэгдсэн байдаг.
HR Фото