HR plus карт
Танай байгууллага нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэр их сайн дурын ажил зохион байгуулдаг вэ?
Байнга | Тогтмол | Төвлөгөөг хөтөлбөртэй
27.27%
Заримдаа | Завтай болон боломжтой үедээ л
31.40%
Хичээдэг | Харамсалтай манайд ийм хөтөлбөр байхгүй
28.10%
Үгүй | Заавал ийм хөтөлбөр байх шаардлаггүй
13.22%
HR Plus | Нэгтгэл
-2024 / 01 / 22
Гэрээний зорилго: Талууд энэ гэрээнд нийцүүлэн шинжлэх ухаан, техникийн үйл ажиллагааны хүрээнд төсөл хэрэгжүүлэх, шинэ техник, технологи зохион бүтээх, өөрсдийн тус тусын дүрмэнд болон эдийн засгийн сонирхолд нийцсэн аж ахуйн нийтлэг зорилтыг хангахын тулд хамтарсан үйл ажиллагаа явуулах зорилготой.
-2023 / 10 / 07
Албан тушаалын зорилго: Орчуулагч нь, бичсэн материалыг, нэг болон түүнээс олон суурь хэлнээс зорилтот хэл рүү, орчуулсан хувилбар нь анхны утгыг аль болох тодорхой илэрхийлэхээр, хөрвүүлнэ. Зорилтот хэл нь орчуулагчын эх хэл байна.
-2023 / 10 / 04
Албан тушаалын зорилго: Маркетингийн менежер нь боломжит худалдан авагчдыг татах, одоо байгаа үйлчлүүлэгчдийг хадгалахын тулд бүхэл бүтэн байгууллагын (эсвэл байгууллагын бизнесийн чиглэл, брэндүүдийн) стратегийн маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, хэрэгжүүлэх үүрэгтэй.
-2023 / 09 / 30
Албан тушаалын зорилго: Байгууллагын хүний нөөцийн чиг үүргийн үндсэн фунцуудыг хэрэгжүүлэх
-2023 / 09 / 25
Албан тушаалын зорилго: Байгууллагын болон салбар нэгжүүдийн олон улсын байгууллагуудтай харилцах гадаад харилцаа болон олон улсаас бараа захиалж ачуулах захиалгын асуудлыг хариуцаж ажиллана.
-2023 / 09 / 22
Албан тушаалын зорилго: Хүний нөөцийн функцуудыг бүрэн системтэйгээр хэвшүүлэх, хамгийн шилдэг боловсон хүчнийг сонгох, ажиллагсдын бүтээмжтэй сэтгэл хангалуун ажиллах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд шаардлагатай ажлуудыг бодлоготойгоор зохицуулах, байгууллагын дотоод соёлыг төлөвшүүлэх
-2023 / 09 / 18
Журмын зорилго: Энэхүү журам нь ажил олгогч нь хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааны явцад ажлын зайлшгүй шаардлагын улмаас ажилтнаас шаардлагатай мэдээллийг авах, боловсруулах, хадгалах, ашиглах холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино. (Зөвхөн гишүүд болон HR Plus карт эзэмшигч нарт зориулав | 90001075 80001075 70001075)
-2023 / 09 / 10
Албан тушаалын зорилго: Офисийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн явуулах ажлыг зохион байгуулж хяналт тавих, ажиллагсдад үр ашигтай ажиллах нөхцөлийг бий болгох. (Зөвхөн гишүүд болон HR Plus карт эзэмшигч нарт зориулав | 90001075 80001075 70001075)
-2023 / 09 / 10
Албан тушаалын зорилго: Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад Захирал, бусад захиргааны ажилтан, ажилтан нарт туслалцаа үзүүлэх, офисын дотоод орчин, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, тавилга эд хогшил зэргийн бүрэн бүтэн байдал, цэвэр цэмцгэр байдал болон бичиг хэргийн урсгалд хяналт тавих (Зөвхөн гишүүд болон HR Plus карт эзэмшигч нарт зориулав | 90001075 80001075 70001075)
HR Фото